Hợp tác và phát triển

Phòng hợp tác phát triển có chức năng nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo viện về chiến lược hợp tác của viện với các đối tác trong nước và quốc tế, kêu gọi và tìm kiếm các đề tài dự án…..