Cơ cấu tổ chức

CRES

Sơ đồ cơ cấu tổ chức và các phòng ban chức năng và chuyên môn

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
1   PGS.TS. Lưu Thế Anh   Viện trưởng  Địa Lý Tài nguyên và Môi trường
2   TS. Võ Thanh Sơn   Phó viện trưởng  Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Phạm Việt Hùng   Trưởng phòng   Địa lý cảnh quan
2   Nguyễn Mai Phương   Phụ trách kế toán  Kinh tế tài chính

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Trần Thu Phương    Phụ trách phòng   Phát triển quốc tế
2       

 

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Lê Thị Vân Huệ    Phụ trách phòng   Quy hoạch vùng và đô thị
2      

 

PHÒNG CHUYÊN MÔN

Stt Tên Phòng Họ và tên Chức vụ Chuyên môn phụ trách phòng
 1 Phòng Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo tồn  TS. Lê Đức Minh   Trưởng phòng  Bảo tồn đa dạng sinh học
2 Phòng NC Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững   TS. Võ Thanh Sơn   Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững
3 Phòng nghiên cứu Đất ngập nước và Biển đảo  TS. Hà Thị Thu Huế   Phụ trách phòng  Du lịch Sinh thái
4 Phòng Nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn  TS.  Lê Hương Giang   Trưởng phòng  Công nghệ Sinh học
5 Phòng Nghiên cứu tổng hợp và công nghệ Môi trường   TS. Đào Minh Trường   Trưởng phòng Công nghệ GIS viễn thám