Cơ cấu tổ chức

CRES

Sơ đồ cơ cấu tổ chức và các phòng ban chức năng và chuyên môn

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG


 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
1   TS. Hoàng Văn Thắng   Viện trưởng  Sinh thái học
2   TS. Võ Thanh Sơn   Phó viện trưởng  Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Phạm Việt Hùng   Trưởng phòng   Địa lý cảnh quan
2   Nguyễn Mai Phương   Phụ trách kế toán  Kinh tế tài chính

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Trần Thu Phương    Phụ trách phòng   Phát triển quốc tế
2   Lê Thị Thu Thanh    Phó phòng   Quản lý tài nguyên

 

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Lê Thị Vân Huệ    Phụ trách phòng   Quy hoạch vùng và đô thị
2   Trần Chí Trung    Phó phòng   Địa sinh thái nhân văn

 

PHÒNG CHUYÊN MÔN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Lê Đức Minh   Phụ trách phòng Phòng Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo tồn
2   Võ Thanh Sơn   Phụ trách phòng Phòng NC Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững
3   Hoàng Văn Thắng   Phụ trách phòng Phòng nghiên cứu Đất ngập nước và Biển đảo
4   Lê Hương Giang   Phụ trách phòng Phòng Nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn
5   Đào Minh Trường   Phụ trách phòng Phòng Nghiên cứu tổng hợp và công nghệ Môi trường
6     Phụ trách phòng Phòng thí nghiệm và phân tích môi trường