Cơ cấu tổ chức

CRES

Sơ đồ cơ cấu tổ chức và các phòng ban chức năng và chuyên môn

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG


 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
1   PGS.TS. Lưu Thế Anh   Viện trưởng  Địa Lý sinh Thái
2   TS. Võ Thanh Sơn   Phó viện trưởng  Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Phạm Việt Hùng   Trưởng phòng   Địa lý cảnh quan
2   Nguyễn Mai Phương   Phụ trách kế toán  Kinh tế tài chính

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Trần Thu Phương    Phụ trách phòng   Phát triển quốc tế
2   Lê Thị Thu Thanh    Phó phòng   Quản lý tài nguyên

 

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Stt Họ và tên Chức vụ  Chuyên môn
 1   Lê Thị Vân Huệ    Phụ trách phòng   Quy hoạch vùng và đô thị
2   Trần Chí Trung    Phó phòng   Địa sinh thái nhân văn

 

PHÒNG CHUYÊN MÔN

Stt Tên Phòng Họ và tên Chức vụ Chuyên môn phụ trách phòng
 1 Phòng Tài nguyên Thiên nhiên và Bảo tồn   Lê Đức Minh   Phụ trách phòng  Bảo tồn đa dạng sinh học
2 Phòng NC Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững   Võ Thanh Sơn   Phụ trách phòng Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững
3 Phòng nghiên cứu Đất ngập nước và Biển đảo   Hoàng Văn Thắng   Phụ trách phòng Sinh thái học
4 Phòng Nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn   Lê Hương Giang   Phụ trách phòng  Công nghệ Sinh học
5 Phòng Nghiên cứu tổng hợp và công nghệ Môi trường   Đào Minh Trường   Phụ trách phòng Công nghệ GIS viễn thám
6 Phòng thí nghiệm và phân tích môi trường     Phụ trách phòng