NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ẩn phẩm xuất bản
CRES 30 xây dựng và phát triển

CRES 30 xây dựng và phát triển

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập theo Quyết định số 1259/QĐ ngày 15/11/1985, trước đây trực thuộc …

Danh mục các luận văn thạc sỹ

Danh mục các luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sĩ (Master Theses) Lê Trọng Toán, 2014. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: trường hợp nghiên cứu tại xã …

Danh mục luận án tiến sĩ

Danh mục luận án tiến sĩ

Luận án tiến sĩ (Ph.D. Theses) Lê Hương Giang, 2004. Genetic Variation of Mangrove Species in Vietnam. Doctor of Philosophy Thesis in Population …

Bài báo trong nước
Hệ sinh thái ven biển

Hệ sinh thái ven biển

PGS.TS. Lê Diên Dực Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Đây là sách tham khảo về các khái niệm cơ bản, thực …

Báo cáo khoa học