Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Bích Ngọc

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Bích Ngọc

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/12/1973

Nơi sinh: Thái Bình

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội số 3844/QĐ-ĐT ngày 22/12/2011.

Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

– Quyết định số 5668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép NCS kéo dài thời gian học tập;

– Quyết định số 113/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/01/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xử lý nghiên cứu sinh hết thời hạn học tập;

– Công văn số 785/ĐHQGHN-ĐT, ngày 20/3/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ bảo vệ luận án cho NCS.

Tên đề tài luận án: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững.

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm.

Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Trương Quang Học và TS. Nghiêm Thị Phương Tuyến

Xem chi tiết Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Bích Ngọc tiếng Việt và tiếng Anh.