Phòng Quản lý Khoa học, Công nghệ và Đào tạo

 • null

  Ts. Đỗ Quang Trung

  Phụ trách phòng

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên Chính

  Chuyên môn chính: Nghiên cứu quốc tế

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: trung@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

 • null

  ThS. Ngô Ngọc Dung

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên và Phát triển Bền vững

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: dung@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc