Phòng Hành chính Tổng hợp

 • null

  ThS. Phạm Việt Hùng

  Trưởng Phòng

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Địa lý, cảnh quan

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: vtson@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa học

 • null

  Nguyễn Thị Hiền Giang

  Phụ trách Kế toán

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Chuyên viên

  Chuyên môn chính: Tài chính kế toán

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: hiengiang@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  ThS. Lê Trọng Toán

  Phụ trách: Công nghệ thông tin

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên, Phân tích Chính sách

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: toan@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học

 • null

  CN. Hoàng Hải Dương

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Kinh doanh Quốc tế

  Điện thoại: 024-38253506

  E-mail: Dhoang@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

 • null

  Nguyễn Thị Hương Lăng

  Phụ trách: Thủ quỹ

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Chuyên viên

  Chuyên môn chính: Thủ quỹ

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: lang@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học