Các phòng chuyên môn

 Phòng Tài nguyên Thiên nhiên
và Bảo tồn

 

 

 • null

  PGS.TS. Lê Đức Minh

  Trưởng Phòng

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Sinh học Phân tử, Bảo tồn Thiên nhiên

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: minhle@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  ThS. Phạm Việt Hùng

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Địa lý, cảnh quan

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:hung@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa học

 • null

  CN. Đặng Thị Tú Loan

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Chuyên viên

  Chuyên môn chính: Tài chính kế toán

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:loan@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • icon

  NCS. Nguyễn Văn Thành

  Học hàm, học vị: NCS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Sinh học Phân tử

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:

  Lý lịch Khoa hoc

 • icon

  NCS. Nguyễn Vân Trường

  Học hàm, học vị: NCS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Sinh học Phân tử

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  ThS. Ngô Thị Hạnh

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Di truyền học

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:hanhngo@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  ThS. Nguyễn Thị Thắm

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Sinh học

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:thamnguyen@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

   

 Phòng Nghiên cứu Tổng hợp và
Công nghệ Môi trường

 

 

 • null

  TS. Đào Minh Trường

  Trưởng Phòng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Công nghệ GIS Viễn thám

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: mr.truong@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  TS. Nghiêm Phương Tuyến

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Quy hoạch môi trường đô thị

  Điện thoại: 024-38253506

  E-mail: ms.tuyen@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa học

 • null

  TS. Lê Thị Vân Huệ

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Chính sách Môi trường

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: huetle@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  ThS. Lê Trọng Toán

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Sinh thái nhân văn, Quản lý Tài nguyên

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: toan@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học

   

   

 • icon

  ThS. Vũ Diệu Hương

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: huong@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

   

   

 Phòng NC Biến đổi Toàn cầu
và Phát triển Bền vững

 

 

 • null

  TS. Võ Thanh Sơn

  Trưởng Phòng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên cao cấp

  Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên và Phát triển Bền vững

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: vtson@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  ThS. Trần Thu Phương

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên Chính

  Chuyên môn chính: Nghiên cứu quốc tế

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: thuphuong@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  TS. Trần Chí Trung

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Địa sinh thái nhân văn

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: trung.tran@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  ThS. Ngô Ngọc Dung

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên và Phát triển Bền vững

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: dung@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

   

   

 Phòng NC Đất ngập nước
và Biển đảo

 

 

 Phòng Nghiên cứu
Hệ sinh rừng ngập mặn

 

 

 • null

  TS. Hà Thị Thu Huế

  Trưởng phòng

  Học hàm, học vị: Tiến sĩ

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Quản lý tổng hợp ven biển, Mô hình dự báo, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Du lịch Sinh Thái, Phát triển cộng đồng.

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: huecres@vnu.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  TS. Hoàng Văn Thắng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên cao cấp

  Chuyên môn chính: Sinh học, Đất ngập nước

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:tvhoang@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa học

 • null

  ThS Bùi Hà Ly

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Công nghệ Môi trường

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:lybuiha@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  ThS. Vũ Minh Hoa

   

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính

  Chuyên môn chính: Đất ngập nước

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: hoa@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

   

 • null

  ThS. Đặng Anh Tuấn

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Đất ngập nước

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: tuan@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • icon

  CN. Đỗ Đức Huỳnh

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính:

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  TS. Lê Hương Giang

  Trưởng Phòng

  Học hàm, học vị: TS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính:

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  CN. Phan Hồng Anh

  Phó trưởng phòng

  Học hàm, học vị:

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Ngân Hàng

  Điện thoại:

  E-mail: anh@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa học

 • null

  CN. Quản Thị Quỳnh Dao

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính:

  Điện thoại:

  E-mail:

  Lý lịch Khoa hoc