Thông báo: Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS. Ngân Ngọc Vỹ

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia

cho nghiên cứu sinh: Ngân Ngọc Vỹ

Tên đề tài luận án:Quản lý bền vững tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng khu vực hồ Ba Bể”

Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

Thời gian: 14h00, thứ bảy, ngày 28/11/2020

Địa điểm:  Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN              

                  Số 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội

                                                                            Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.