Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Ngân Ngọc Vỹ

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngân Ngọc Vỹ

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/5/1969

Nơi sinh: Cao Bằng

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội số 4185/QĐ-ĐT ngày 6/12/2012.

Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

– Quyết định số 5339/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2015 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian học tập.

– Quyết định số 5077/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xử lý nghiên cứu sinh hết thời gian học tập.

– Quyết nghị sửa đổi tên đề tài luận án từQuản lí bền vững nguồn tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng khu vực hồ Ba Bể thành Quản lí bền vững tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng khu vực hồ Ba Bể.

Tên đề tài luận án: Quản lý bền vững tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng khu vực hồ Ba Bể.

Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững.

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm.

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Diên Dực – Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN.

                                                    TS. Tạ Đình Thi – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ TN và MT.

Xem chi tiết Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Ngân Ngọc Vỹ  tiếng Việt và tiếng Anh.