Thông báo: Về việc đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh (NCS) đợt 2 năm 2020, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững

THÔNG BÁO:

          Về việc họp Tiểu ban chuyên môn đánh giá hồ sơ chuyên môn cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2020

Hội đồng tuyển sinh sau đại học (HĐTS SĐH) Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc đánh giá hồ sơ chuyên môn của

các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh (NCS) đợt 2 năm 2020, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững, cụ thể như sau:

–  Thời gian họp Tiểu ban chuyên môn: Thứ bảy, ngày 17/10/2020.

– Địa điểm: Viện Tài nguyên và Môi trường

                   Phòng họp tầng 3, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.