Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sỹ đợt 1 năm 2021

Viện Tài nguyên Môi trường xin thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2021

Thông tin chi tiết theo thông báo

Các văn bản mẫu kèm theo:

Mẫu 1 – Đơn đăng ký dự tuyển

Mẫu 2 – Sơ yếu lý lịch

Mẫu 3 – Lý lịch khoa hoc

Mẫu 4 – Đề cương nghiên cứu

Mẫu 5 – Trang ngoài hồ sơ