Thông báo: Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI, diễn ra vào 02 ngày 15-16 tháng 7 năm 2021 tại Hà Nội