Thông báo danh sách các học viên được cấp học bổng Nagao năm học 2019-2020

Căn cứ vào Thông báo kết quả phê duyệt danh sách các học viên được cấp học bổng năm học 2019-2020 của Hội đồng Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF), Nhật Bản ngày 30/03/2020, Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách các học viên cao học được cấp học bổng Nagao lần đầu (37 học viên) và lần hai (29 học viên) năm học 2019-2020 (có Danh sách kèm theo).