Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam