Quy chế đào tào tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

Quy-chế-đào-tạo-Tiến-sĩ-4555-BAN-HÀNH-ngày-24_11_Ver-31_ban-hanh-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *