Hội thảo trực tuyến (Webinar) – DỰ ÁN ĐỒNG BẰNG TẠI VIỆT NAM:Vì một tương lai bền vững của người dân vùng đồng bằng