Dự án NEF bảo tồn thiên nhiên tại vùng núi phía bắc Việt Nam

Tên dự án: “Dự án NEF bảo tồn thiên nhiên tại vùng núi phía Bắc Việt Nam”

Tên nhà tài trợ: Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nhật Bản)

Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội

a) Địa chỉ liên lạc: 144 Xuân Thủy, Hà Nội

b) Số điện thoại/Fax: 0437547670/ 0437547724

Chủ trì dự án: Viện Tài nguyên và Môi trường

a) Địa chỉ liên lạc: 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

b) Số điện thoại/Fax: 0438262932

Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 4 năm

Địa điểm thực hiện dự án: Dự án được thực hiện tại 4 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn

Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

Mục tiêu:

  • Nghiên cứu về hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học ở các vùng núi đá vôi;
  • Góp phần vào việc hoạch định chính sách về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững ở Việt Nam;
  • Tìm hiểu nguyên nhân suy thoái môi trường hiện nay do phát triển kinh tế, đặc biệt là sự thay đổi sử dụng đất; qua đó tìm giải pháp thực tế hoặc giảm thiểu;
  • Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ.

Kết quả dự kiến:

  • Thực hiện nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn
  • Công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hàn lâm trong nước và quốc tế;
  • Xem xét việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào công tác bảo tồn và quy hoạch phát triển bền vững tại các khu vực nghiên cứu nói riêng và trên cả nước nói chung;
  • Hỗ trợ các nhà khoa học trẻ trưởng thành hơn trong giới nghiên cứu trên thế giới thông qua việc đăng các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế.