Tin tức nghiên cứu khoa học

Thông tin thực hiện dự án quốc tế

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học năm 2019. Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với đại học Khoa học …