Nghiên cứu thực trạng buôn bán động vật hoang dã tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát: Nghiên cứu điển hình tại thôn Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Tên đề tài/dự án:

Nghiên cứu thực trạng buôn bán động vật hoang dã tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát: Nghiên cứu điển hình tại thôn Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Thông tin đề tài/dự án:

Mã số/thời gian thực hiện/ tên người chủ trì

QMT.17.02; thời gian thực hiện 24 tháng; người chủ trì: ThS. Lê Trọng Toán 

Cơ quan quản lý:

Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ quan thực hiện:

Viện Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mục tiêu đề tài/ dự án:

Nghiên cứu thực trạng hoạt động buôn bán động vật hoang dã và đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả hơn hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại vùng nghiên cứu.

Những đóng góp của đề tài/dự án:

 Báo cáo thực trạng về tác động của việc buôn bán động vật hoang dã lên các vấn đề như sinh kế cộng đồng sống gần rừng, tác động lên văn hóa của cộng đồng trong việc tiêu thụ và khai thác tài nguyên rừng, tác động lên đa dạng sinh học vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát. Từ đó đề xuất giải pháp quản lý hợp lý hơn cho có quan quản lý các cấp các ngành.

Kết quả đề tài/ dự án:

Đánh giá ba tác động của việc thực hiện buôn bán động vật hoa dã tại cộng đồng thôn bản: 1) tác động đến sinh kế cộng đồng, 2) Đa dạng sinh học,3) tác động đến ngành nghề  tại cộng đồng tại Thôn Cao Vều xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, tỉnh nghệ An.

Sản phẩm của đề tài /dự án:

Báo cáo nghiên cứu thực trạng về hoạt động buôn bán động vật hoang dã tại thôn Cao Vều xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An